Giới thiệu

duyệt đến

Chú ý: FTX thanh toán phí giới thiệu. Các khoản phí này là tùy ý và do FTX quyết định. Các hướng dẫn chung có ở đây. FTX có quyền thay đổi các khoản phí này bất kỳ lúc nào mà có thể thông báo hoặc không. FTX có thể không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về phí giới thiệu vì bất kỳ lý do gì.

Phí giới thiệu có thể mất đến 72 giờ để được xét duyệt và có thể được xét duyệt bất kỳ ngày nào trong thời hạn đó.

 

--------

 

Mỗi người dùng có một liên kết đại lý duy nhất. Nếu một người dùng đăng ký với mã giới thiệu của bạn thì bạn sẽ nhận được 25%-40% trên tổng các khoản phí của họ, và họ sẽ nhận lại được 5% khoản phí của mình. Xem ở đây để biết thêm thông tin. Người dùng không được áp dụng lại link giới thiệu vào tài khoản nếu đã có giao dịch phát sinh trước đó.

29.png

Đối với những người được giới thiệu không phải VIP thì phí taker của họ trừ đi khoản chiết khấu giới thiệu không được thấp hơn 0,03%; nếu có thì số tiền vượt quá sẽ được trừ vào các khoản chiết khấu giới thiệu. Lưu ý rằng khoản này có thể tương tác với các khoản chiết khấu maker đối với các giao dịch khác, FTT do nhà giao dịch nắm giữ và các yếu tố khác.

 

Tỷ lệ giới thiệu chính xác được xác định bằng khoản FTT bạn đang stake; xem ở đây để biết chi tiết.

Ngoài phần thưởng dựa trên staking được mô tả ở trên, chúng tôi cũng có thể tùy ý thưởng cho người dùng một khoản tiền hoặc phí bổ sung dựa trên số lượng giới thiệu, số lượng người dùng được giới thiệu hoặc các yếu tố khác do chúng tôi xác định tại từng thời điểm. Việc thanh toán bất kỳ khoản bồi thường hoặc phí nào như vậy cho người dùng bất kỳ lúc nào và với bất kỳ số tiền nào không phải là lời hứa hoặc đảm bảo cho bất kỳ khoản thanh toán nào trong tương lai. Chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt chương trình giới thiệu hoặc khả năng tham gia chương trình của người dùng bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi nghi ngờ người dùng lạm dụng chương trình, chẳng hạn như nếu người dùng tạo thêm tài khoản với mục đích thu tiền thưởng giới thiệu.

Mã giới thiệu của bạn là 7 số cuối trên liên kết đại lý.

30.png

Khi người được giới thiệu của bạn sử dụng liên kết đại lý của bạn để đăng ký thì mã giới thiệu sẽ tự động được áp dụng. 

31.png

 *Các VIP không tạo ra phí giới thiệu từ tài khoản của họ, mặc dù họ vẫn có thể giới thiệu các nhà giao dịch khác và nhận phí cho việc đó.

 

Phí giới thiệu có thể ngừng sáu tháng sau khi người dùng được giới thiệu đăng ký.

 

Lưu ý: chúng tôi không cho phép khách hàng tự giới thiệu bản thân.  Chúng tôi có quyền ngừng trả phí giới thiệu cho một tài khoản cụ thể nếu chúng tôi xác định rằng tài khoản đó đang vi phạm chính sách của chúng tôi. 
Chúng tôi cũng không cho phép người dùng mua bán thương hiệu (bid on brand), nếu làm như vậy, khoản chiết khấu hoa hồng giới thiệu của bạn sẽ ngay lập tức trở về 0. 
FTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về chương trình giới thiệu, cũng như có quyền sửa đổi chương trình này vào bất kỳ thời điểm nào.
Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2020, FTX sẽ không còn hỗ trợ đa cấp độ giới thiệu. Bất kỳ người dùng nào trước đây có đa cấp độ giới thiệu sẽ bị hạ cấp xuống các lượt giới thiệu có một cấp độ duy nhất. 
Các khuyến mại khác, bao gồm khoá API bên ngoài, có thể chỉnh sửa hành vi giới thiệu.

 

Trước
Tiếp theo
360024780431
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

2 trên 2 thấy hữu ích