Thanh lý

duyệt đến

Chú ý:
1) Mặc dù FTX hướng tới việc giảm khả năng bị thu hồi, chúng vẫn có thể xảy ra.
2) Giá thanh lý ước tính chỉ là một mức ước tính. Khi nào một tài khoản thực sự bị thanh lý sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kết quả hoạt động của tất cả các hợp đồng mà tài khoản của bạn có nắm giữ một vị thế trong đó, đơn vị tiền tệ của tài sản thế chấp của bạn, và các yếu tố khác.
3) FTX không được cung cấp cho các khách hàng Hoa Kỳ.
4) Không điều gì trong đây là lời khuyên về đầu tư.

----------------

 

FTX giảm đáng kể khả năng bị thu hồi bằng cách sử dụng mô hình thanh lý theo ba tầng:
liquidations.jpg

Bước 1:

Một tài khoản bắt đầu bị thanh lý nếu tỷ lệ ký quỹ của nó ít hơn mức ký quỹ duy trì của nó. Vì thế nếu tỷ lệ ký quỹ duy trì của nó là 3% thì nó sẽ bắt đầu bị thanh lý khi nó thành 33 lần đòn bẩy. Trong giai đoạn thanh lý, người dùng không thể gửi lệnh trên tài khoản của họ: công cụ thanh lý sẽ chiếm quyền tiếp quản.

Sau đó công cụ thanh lý sẽ định kỳ gửi các lệnh vào thị trường để đóng vị thế của tài khoản này lại. Mục đích của công cụ thanh lý là đóng các vị thế một cách thận trọng trong thị trường đồng thời giảm tối đa ảnh hưởng, giữ các thị trường theo trật tự. Công cụ thanh lý chỉ gửi các lệnh limit tiêu chuẩn thay mặt cho tài khoản bị thanh lý.

Tốc độ thanh lý sẽ phụ thuộc vào quy mô của vị thế nhưng đối với các vị thế nhỏ, mục tiêu sẽ là đóng hoàn toàn vị thế này lại trong khoảng một phút. Nếu thanh lý một phần tài khoản này khiến cho đòn bẩy của nó rơi xuống dưới mức ngưỡng thì việc thanh lý sẽ kết thúc.

Bước 2:

Nếu tài khoản thậm chí rơi xuống gần mức phá sản thì hệ thống của nhà cung cấp thanh khoản backstop sẽ kích hoạt. Điều này xảy ra nếu mức ký quỹ của tài khoản xuống dưới tỷ lệ ký quỹ tự động đóng. Vì thế nếu tỷ lệ ký quỹ tự động đóng là 2% thì nếu tài khoản thành 50 lần đòn bẩy thì tài khoản sẽ bắt đầu đóng đối với các nhà cung cấp thanh khoản backstop.

Nếu một tài khoản bị đóng tự động thì vị thế của nó sẽ bị đóng ở giá phá sản và các nhà cung cấp thanh khoản backstop sẽ tiếp quản vị thế này. Một phần của tài sản thế chấp còn lại sẽ được gửi vào quỹ thanh khoản backstop.

Bước 3:

Nếu một tài khoản bị phá sản thì quỹ thanh khoản backstop sẽ xuất tiền để đưa số dư của tài khoản này về 0.

 

Giải thích thêm về mặt kỹ thuật như sau:

 

Bước 1:

Nếu tỷ lệ ký quỹ của tài khoản này ít hơn mức ký quỹ duy trì nhưng cao hơn tỷ lệ ký quỹ tự động đóng, thì:

Cứ khoảng mỗi 6 giây một lần, chúng tôi sẽ gửi 10% quy mô vị thế vào thị trường dưới dạng một lệnh, từ 1 đến 5 điểm cơ bản thông qua sổ, với điều kiện rằng tổng quy mô của các lệnh thanh lý phải ít hơn 0,0001 lần khối lượng trung bình hàng ngày của đồng coin cơ sở tổng hợp trên tất cả các vị thế thanh lý.

Cụ thể:

 1. Mỗi giây, với mỗi hợp đồng future, với xác suất ⅙:
  1. Đặt quy mô lệnh là 10% của quy mô vị thế
  2. Giới hạn danh nghĩa lệnh mức dưới là min(1000 USD, quy mô vị thế)
  3. Giới hạn quy mô lệnh mức trên là mức còn lại quy mô thanh lý max
  4. Nhân quy mô lệnh với uniform(0,5, 1,5)
  5. Giới hạn quy mô lệnh mức trên ở mức quy mô vị thế
  6. Giảm quy mô thanh lý max còn lại ở mức quy mô lệnh
  7. Gửi lệnh uniform(1bp, 5bp) thông qua sổ, hết hạn sau đó 1 giây
 1. Đặt quy mô thanh lý max còn lại ở 0,0001 lần ADV cơ sở (lưu ý: đây là mức max toàn cầu được dùng chung giữa tất cả các tài khoản)
 2. Đối với mỗi tài khoản mà tỷ lệ ký quỹ nằm giữa mức ký quỹ duy trì và tỷ lệ ký quỹ tự động đóng, theo thứ tự ngẫu nhiên:

Bước 2:

Nếu tỷ lệ ký quỹ của tài khoản này ít hơn mức ký quỹ tự động đóng thì:

Mỗi giây, tự động đóng (1 - tỷ lệ ký quỹ / tỷ lệ ký quỹ tự động đóng) * quy mô vị thế, giới hạn dưới ở mức min(1000 USD, quy mô vị thế). Nếu tỷ lệ ký quỹ < 0, tự động đóng toàn bộ vị thế.

Các Nhà cung cấp Thanh khoản Backstop (Backstop Liquidity Providers, BLP) có công suất tối đa theo phút và theo giờ. Vị thế bị đóng theo BLP từng phần đến công suất còn lại. Nếu tổng công suất của các BLP không đủ thì quy mô còn lại sẽ bị đóng theo người dùng với các vị thế đối lập lớn (bắt đầu với 10 vị thế đối lập hàng đầu, nhiều hơn 10 nếu tổng của chúng không đủ), theo từng phần đối với các quy mô vị thế. 

Tài khoản bị thanh lý đóng ở mức giá 0 (ZP). BLP tiếp quản vị thế này ở mức ⅔ * ZP + ⅓ * MP nhưng không ít hơn MP cộng MP * 10% * tỷ lệ ký quỹ tự động đóng. Quỹ thanh khoản backstop chi trả các phần còn lại - tức là: nó nhận được ⅓*abs(MP-ZP) nếu tài khoản chưa bị phá sản, và trả abs(MP-ZP) + 0.1 * MP * ACMF nếu tài khoản bị phá sản. Nếu tài khoản bị phá sản và quỹ thanh khoản backstop hết tiền thì phần còn lại được lấy từ các vị thế có PNL chưa ghi nhận dương (theo từng phần với PNL).

Các lệnh tự động đóng BLP không in trong lịch sử giao dịch.

Nếu một hợp đồng chạm mức ngắt mạch thị trường (circuit breaker) thì MP là premium kể từ khi circuit breaker được kích hoạt cộng giá chỉ số hiện tại.

 

Bước 3: 

Bất cứ khi nào một tài khoản đạt tỷ lệ ký quỹ tự động đóng thì quỹ thanh lý backstop sẽ tham gia. Nếu tài khoản này chưa bị phá sản thì quỹ thanh khoản backstop kiếm được 1/3 giá trị còn lại của tài khoản đó. Nếu tài khoản này đã bị phá sản thì quỹ thanh khoản backstop thanh toán giá trị âm của tài khoản đó (cộng 10% tỷ lệ ký quỹ tự động đóng) để tránh bị thu hồi.

 

Các khách hàng sẽ chỉ bị tự động đóng các vị thế của họ nếu một tài khoản chạm tới tỷ lệ ký quỹ tự động đóng  các nhà cung cấp thanh khoản backstop không còn công suất. Các khách hàng chỉ đối mặt với việc bị thu hồi nếu một tài khoản bị phá sản và quỹ thanh khoản backstop bị trống.

 

 

Tôi có thể xác định rủi ro thanh lý của tôi như thế nào?

Có hai cách để xác định khi nào tài khoản của bạn có thể bị thanh lý.

#1: Giá Thanh lý Ước tính

Nếu bạn truy cập bất kỳ trang thị trường nào, sẽ có một hộp thông tin ở bên tay phải. Bạn có thể tìm thấy Giá thanh lý ước tính ở đó; nếu bạn không có bất kỳ vị thế nào khác thì vị thế này của bạn sẽ bắt đầu bị thanh lý nếu giá niêm yết của hợp đồng futures đạt đến mức đó.

 

mceclip1.png

 

#2: Yêu cầu Ký quỹ Duy trì

Một lần nữa hãy xem ô thông tin ở bên tay phải. Bạn cũng có thể thấy mức đòn bẩy đang được sử dụng ở đó, và tỷ lệ ký quỹ hiện tại của bạn, chỉ đơn giản là 1/mức đòn bẩy. Tài khoản của bạn sẽ bắt đầu bị thanh lý nếu tỷ lệ ký quý xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ duy trì, và mức này cũng được hiển thị trong ô đó. Tỷ lệ ký quỹ duy trì bắt đầu ở mức 3% và tăng lên theo quy mô vị thế, do đó bạn sẽ bắt đầu bị thanh lý nếu tài khoản của bạn đạt đến khoảng 33 lần đòn bẩy (hoặc thấp hơn tuỳ theo quy mô vị thế). 

mceclip1.png

 

Trong ví dụ bên trên, người dùng có tỷ lệ ký quỹ là 8%:

Quy mô vị thế = 1 BTC * 10.406,25 USD/BTC = 10.406 USD

Tổng tài sản thế chấp = 808,73 USD

Tỷ lệ ký quỹ = 808.73/10406.25 = 8%.

Chúng sẽ bị thanh lý nếu mức ký quỹ xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ duy trì là 4%. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ bị thanh lý nếu các thị trường biến động 8% - 4% = 4% xuống.

Nhìn chung, công thức dành cho mức giá thanh lý ước tính sẽ phải là:

Giá Thanh lý Ước tính = Giá Niêm yết * ( 1 + Yêu cầu ký quỹ duy trì - Tổng tài sản Thế chấp / Tổng Quy mô Danh nghĩa ) nếu bạn đang long

Giá Thanh lý Ước tính = Giá Niêm yết * ( 1 + Yêu cầu ký quỹ duy trì + Tổng tài sản Thế chấp / Tổng Quy mô Danh nghĩa ) nếu bạn đang short

Lưu ý rằng Tổng Quy mô Danh nghĩa ở đây nói đến tổng quy mô vị thế mở của bạn, được đo lường bằng USD, xuyên suốt tất cả các vị thế ở tài khoản phụ đó. Cũng lưu ý rằng các mức giá thanh lý ước tính có thể không trực quan, đặc biệt nếu bạn có các vị thế trong nhiều hợp đồng. Dựa vào hiệu suất tương đối của các vị thế khác nhau mà bạn nắm giữ, mức giá thực tế mà tài khoản của bạn sẽ bị thanh lý có thể khác với mức giá thanh lý ước tính: không thể hiển thị một mức giá thanh lý ước tính hoàn hảo đối với BTC-PERP nếu bạn cũng có một vị thế XRP-PERP, bởi vì ký quỹ của tài khoản bạn cũng sẽ phụ thuộc vào hiệu suất của XRP-PERP.

 

Lưu ý rằng chúng tôi cố gắng thanh lý các tài khoản một cách chậm rãi và chúng tôi sẽ dừng lại nếu tỷ lệ ký quỹ của tài khoản đạt trên mức duy trì, vì thế có thể chúng tôi chỉ phải thanh lý một phần vị thế của bạn. Để biết thêm thông tin, xem tại đây.

Nếu bạn lo lắng về việc thanh lý và không muốn chủ động quản lý ký quỹ của mình, bạn có thể xem xét việc giao dịch các token đòn bẩy; chúng cho phép 3 lần đòn bẩy và tự động tái cân bằng để tránh bị thanh lý. Để biết thêm thông tin, xem tại đây.

 

Tài sản Thế chấp

 

Tài sản thế chấp cho các hợp đồng futures là bằng đồng stablecoin. Nhóm stablecoin được chấp nhận hiện tại là USDC, TUSD, USDP, BUSD, hoặc HUSD.

Để nạp hoặc rút tài sản thế chấp, hãy truy cập trang ví của bạn và nạp USDC, TUSD, USDP, BUSD, hoặc HUSD. Khi nạp, bạn sẽ được ghi có vào tài khoản bằng ‘USD’, là đồng tiền được tự động sử dụng làm tài sản thế chấp cho tất cả các giao dịch futures của bạn.

Theo mặc định, tất cả ký quỹ đều được đăng bằng đồng ‘USD’ trong  của bạn. Có thể fund USD bằng cách nạp USDC, TUSD, USDP, BUSD, hoặc HUSD.

Xem Tài sản Thế chấp không phải bằng USD để biết thêm chi tiết. 

Bất cứ PnL dương nào đều sẽ được thanh toán bằng USD bất kể loại tài sản thế chấp mà bạn sử dụng. Xem tại đây để biết thêm chi tiết. 

Theo mặc định, tất cả các vị thế đều sử dụng cùng một nhóm tài sản thế chấp; và toàn bộ USD, tiền fiat không phải USD, và các loại tiền crypto trong  của bạn đều được tính là tài sản thế chấp. Mỗi tài khoản phụ có một ví tài sản thế chấp trung tâm và sử dụng ký quỹ chéo cho tài khoản đó. Mỗi tài khoản phụ có ký quỹ và tài sản thế chấp tách biệt khỏi các tài khoản phụ khác.

Nếu bạn muốn sử dụng ký quỹ độc lập, hãy tạo một tài khoản phụ cho vị thế đó và chuyển tài sản thế chấp vào.

 

__________________________________________

Trước
Tiếp theo
360027668712
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích