Quản lý ký quỹ tài khoản

duyệt đến

Bài viết này cung cấp các công thức và giải thích cần thiết để tính toán và quản lý các yêu cầu ký quỹ của các công cụ phái sinh đòn bẩy và các vị thế ký quỹ giao ngay (spot margin) của bạn.

Định nghĩa và công thức

Từ

Định nghĩa

Công thức

Tổng Giá trị Tài khoản

Tổng giá trị của tài sản thế chấp và PnL chưa tính vào trong một tài khoản phụ cụ thể

Tổng giá trị của tài sản thế chấp + PnL chưa được tính

Kích thước danh nghĩa của vị thế

Kích thước danh nghĩa (sau đòn bẩy) của vị thế tính bằng USD

Kích thước vị thế * Giá thị trường

Margin Fraction (MF)

Phân số của của tổng giá trị tài khoản so với tổng kích thước danh nghĩa của vị thế trong tài khoản phụ

Tổng giá trị tài khoản / Tổng kích thước danh nghĩa của vị thế

Yếu tố IMF

Hệ số được gán cho từng tài sản trên FTX. Nó được thiết lập dựa trên các yếu tố như thanh khoản hoặc vốn hóa thị trường.

Xem các giá trị tại đây.

Trọng số IMF

Hệ số ký quỹ cần thiết để mở một vị thế đòn bẩy mới

Xem các giá trị tại đây.

Đòn bẩy tối đa

Đòn bẩy tối đa cho phép để mở các vị thế phái sinh mới hoặc các vị thế ký quỹ giao ngay do người dùng đặt.

Đòn bẩy tối đa của tài khoản phụ có thể được điều chỉnh trên trang hồ sơ trong phần Ký quỹ. 

Đòn bẩy tối đa cho phép trên ký quỹ giao ngay là 10 lần.

IMF cơ sở

Phần ký quỹ ban đầu tối thiểu cần thiết để mở một vị thế hoán đổi vĩnh cửu hoặc hợp đồng tương lai.

1 / Đòn bẩy tài khoản tối đa do người dùng đặt

Kích thước mở vị thế

Tổng Kích thước Vị thế tối đa nếu các lệnh long hoặc short chưa thanh toán của bạn đã khớp.

MAX (ABS [kích thước vị thế + các lệnh long đang mở], ABS [kích thước vị thế - các lệnh short đang mở] )

Kích thước danh nghĩa của vị thế mở

Giá trị danh nghĩa bằng USD của vị thế của bạn, bao gồm các lệnh đang mở.

Kích thước mở vị thế * Giá khớp lệnh

Tổng giá trị danh nghĩa vị thế mở

Tổng số tiền danh nghĩa tính bằng USD của tất cả các vị thế phái sinh đang mở hoặc các vị thế ký quỹ giao ngay chưa được khớp.

TỔNG (Kích thước vị thế mở 1* Giá khớp lệnh1, Kích thước vị thế mở2 * Giá khớp lệnh2, …)

Cho tất cả vị thế

Tài sản thế chấp đã sử dụng

Tài sản thế chấp hiện đang được sử dụng bởi một vị thế phái sinh duy nhất hoặc vị thế ký quỹ giao ngay

IMF vị thế * Tiền danh nghĩa của vị thế

Tổng tài sản thế chấp đã sử dụng

Tổng số tài sản thế chấp đang được sử dụng bởi tất cả các vị thế phái sinh mở hoặc các vị thế ký quỹ giao ngay trong tài khoản phụ, cũng như tài sản thế chấp được ràng buộc trong các lệnh mở, bao gồm cả giao ngay. 

= tổng (Kích thước danh nghĩa Vị thế mở1 * IMF vị thế 1, Kích thước danh nghĩa Vị thế mở2 * IMF vị thế2,...) + tổng (Kích thước lệnh Spot (giao ngay)1 * Giá khớp lệnh, Kích thước lệnh spot2* Giá khớp lệnh,...)

Tài sản thế chấp khả dụng

Tổng số tài sản thế chấp có sẵn có thể được sử dụng để mở các vị thế mới và rút khỏi sàn giao dịch, không bao gồm tài sản thế chấp bị khóa trong các lệnh đang mở hoặc các vị thế đang mở.

Tổng tài sản thế chấp - Tổng tài sản thế chấp đã sử dụng

Short Size và Long Size

Giá trị long hoặc short tối đa mà bạn có thể có được cho một vị thế cụ thể xem xét các lệnh mở chưa thanh toán của bạn. Được sử dụng để tính toán IMF Vị thế của bạn

Long Size = max (kích thước vị thế + kích thước lệnh long mở, 0)

 

Short Size = -min (kích thước vị thế - kích thước lệnh long mở, 0)

 

Nếu vị thế short, kích thước vị thế âm. Ngược lại, là dương.

Phân số ký quỹ Ban đầu của Vị thế

(IMF Vị thế)

Phân số ký quỹ tối thiểu cần thiết cho một vị thế phái sinh cụ thể.

Các vị thế mua được giới hạn ở mức 1 cộng với phí bắt buộc để thoát khỏi vị thế (xem xét các lệnh đang mở).

Nếu vị thế long:

min (max[Base IMF , IMF Factor * sqrt {Kích thước vị thế mở tính bằng token}] * Trọng số IMF, 1 + fee rate * [short size + long size] )

 

Nếu vị thế short:

max(Base IMF , IMF Factor * sqrt [Kích thước vị thế mở tính bằng token]) * Trọng số IMF 

Tỷ lệ ký quỹ duy trì vị thế

(MMF của vị thế)

Phần ký quỹ tối thiểu cần thiết để tránh thanh lý trên một vị thế phái sinh

max(3%, 0.6 * max(0.05 , Yếu tố IMF * sqrt [Kích thước vị thế mở bằng token] * tỷ trọng IMF

IMF cơ sở của Ký quỹ Giao ngay (Spot Margin)

Cần để tính toán tỷ lệ ký quỹ tối thiểu cần thiết cho một vị thế cụ thể. 

Nếu vay USD:

= 1 / đòn bẩy tối đa của tài khoản

Nếu vay tài sản không thuộc-USD (VD: BTC)

 = max ( 1 / đòn bẩy tối đa của tài khoản, 1.1 / Tổng trọng số - 1 )


(Xem tổng trọng số các loại tài sản tại đây)

Spot Margin IMF

Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu bắt buộc để mở một vị thế ký quỹ giao ngay, áp dụng cho tất cả các kích thước khác nhau của vị thế.

= max(IMF cơ sở của Spot Margin, Yếu tố IMF * sqrt [Kích thước vị thế bằng token] ) * trọng số IMF

Spot Margin MMF

Phần ký quỹ tối thiểu cần thiết để tránh bị thanh lý trên một vị thế ký quỹ giao ngay

Nếu vay USD: 

= 3%


Nếu vay tài sản không thuộc USD (VD: BTC)

 = max ( 1.03 / Tổng trọng số - 1, 0.6 * Yếu tố IMF * sqrt [Kích thước vị thế bằng token] )

Phân số ký quỹ ban đầu của tài khoản

(Account IMF)

Tỷ lệ ký quỹ tài khoản tối thiểu cần thiết để tăng quy mô vị thế, bằng mức trung bình của IMF vị thế cho tất cả các vị thế tài khoản được tính theo vị thế mở danh nghĩa

Tổng ( [ Danh nghĩa vị thế/ Tổng danh nghĩa vị thế ] * IMF Vị thế )


của tất cả các công cụ phái sinh và các vị thế ký quỹ giao ngay trong tài khoản phụ

Phân số ký quỹ duy trì tài khoản

(Account MMF)

Phân số ký quỹ tài khoản tối thiểu cần thiết để tránh bị thanh lý, bằng mức trung bình của các MMF vị thế được tính theo danh nghĩa các vị thế. 

Tổng ( [ Danh nghĩa vị thế / Tổng danh nghĩa vị thế ] * MMF Vị thế )


của tất cả các công cụ phái sinh và các vị thế ký quỹ giao ngay trong tài khoản phụ

Phân số ký quỹ tự động đóng

(ACMF)

Phần ký quỹ tối thiểu cần thiết để tránh tài sản và vị thế của một tài khoản phụ nhất định bị thanh lý thông qua các nhà cung cấp thanh khoản backstop.

max( Account MMF / 2, Account MMF - 0.06 )

Phân số ký quỹ mở

Phần ký quỹ hiện tại của bạn, bao gồm các vị thế mở và lệnh đang mở (phái sinh và ký quỹ giao ngay). Nếu OMF = IMF, bạn không thể mở thêm vị thế.

MAX (0, MIN [Tổng giá trị tài khoản, tài sản thế chấp] ) / Tổng giá trị danh nghĩa của tài khoản

Zero Price (ZP)

Đây là giá khớp lệnh (MP) để đặt tổng giá trị một tài khoản phụ về 0.

Giá khớp lệnh * (1 - Margin Fraction) nếu lệnh long, Giá khớp lệnh * (1 + Margin Fraction) nếu lệnh short. 

Ký quỹ vị thế trên đồng USD(PMPD)

Dùng để tính Zero Price của Vị thế (PZP)

[(Tài sản thế chấp duy trì vị thế được sử dụng) / (tổng tài sản thế chấp duy trì vị thế được sử dụng cho tất cả các vị thế tài khoản)] * Tổng giá trị tài khoản / abs(danh nghĩa vị thế)

Zero Price của vị thế (PZP)

Giá khớp lệnh mà một tài khoản bị phá sản sẽ nhận được cho một vị trí cụ thể.

MP * (1 - PMPD) nếu là long, MP * (1 + PMPD) nếu là short

Tài sản thế chấp chưa sử dụng

Tổng tài sản thế chấp có sẵn có thể được sử dụng để mở các vị thế mới và rút khỏi sàn giao dịch, bao gồm cả các lệnh đang mở.

max(OMF - IMF, 0) * tổng danh nghĩa vị thế mở

Giá khớp lệnh (MP)

Trung bình của giá thầu tốt nhất, giá chào bán tốt nhất và giá giao dịch cuối cùng (LTP).

Nếu thị trường tương lai dừng

= trung bình(giá thầu tốt nhất, giá chào bán tốt nhất, giá giao dịch cuối cùng)

Nếu thị trường tương lai không dừng

= giá chỉ số + (LTP - giá chỉ số)

 

Ví dụ

Ví dụ này sẽ hướng dẫn bạn đi qua các từ và công thức được trình bày ở trên, đồng thời tính toán số tiền ký quỹ cần thiết để mở các vị thế phái sinh mới và các vị thế ký quỹ giao ngay, đồng thời xác định phân số ký quỹ nào mà các vị thế và tài khoản sẽ bị thanh lý.

Giả sử rằng tài khoản phụ của bạn có 50.000 USD và 2,5 BTC trong tài sản thế chấp, đòn bẩy tối đa đã được đặt thành 10 lần và cũng đã bật ký quỹ giao ngay. Chúng tôi sẽ mở các vị thế sau theo thứ tự này và hoàn thành ví dụ bằng cách tính toán IMF và MMF Tài khoản của chúng tôi:

 1. Buy BTC-PERP (long)
 2. Short LTC/USD dùng spot margin
 3. Sell ETH-9030 (short)

Mở và Quản lý Vị thế Tương lai

Trước khi mở vị thế long 20 BTC-PERP, đây là tổng quan về tài sản thế chấp của tài khoản của bạn.

Tổng giá trị tài khoản

Tài khoản có những thứ sau trong tài sản thế chấp:

 • USD = $50,000
 • BTC = 2.5 ($50,000 ở thời điểm hiện tại, với giả sử BTC/USD đang giao dịch với giá $20,000)
 • Tổng giá trị tài sản thế chấp (bằng USD) = $100,000

Về lý thuyết, tổng giá trị tài sản thế chấp của bạn bằng USD là 100.000 đô la khi chúng tôi cộng USD và giá trị hiện tại của số dư BTC. Tuy nhiên, FTX chấp nhận nhiều loại tài sản không phải USD làm tài sản thế chấp và mỗi tài sản có trọng số tài sản thế chấp khác nhau để mở các vị thế mới và quản lý các vị thế hiện có (thông tin thêm tại đây).

Trong trường hợp của BTC, nó có trọng số ký quỹ ban đầu là 0,95, có nghĩa là để mở các vị thế mới, 2,5 BTC của bạn sẽ trị giá 47.500 đô la thay vì 50.000 đô la sau khi áp dụng tỉ lệ trên. Tuy nhiên, vì ký quỹ giao ngay (spot margin) được bật cho tài khoản phụ này, tổng trọng số 0,975 của BTC sẽ được sử dụng để xác định giá trị tài sản thế chấp của bạn để mở các vị thế mới, cũng như khi vị thế đã được mở sau khi vị thế được mở (nếu ký quỹ giao ngay bị vô hiệu hóa, Tổng trọng số chỉ được sử dụng cho sau này).

Do đó, tổng tài sản thế chấp chưa sử dụng có sẵn để mở các vị thế mới là $97,500. Dưới đây là tổng quan đầy đủ về tài sản thế chấp của tài khoản:

Tổng quan về tài sản thế chấp

Tài sản thế chấp

USD

BTC

Tổng

Số lượng

50,000

2.5

50,003

Giá khớp lệnh

$1

$20,000

-

Số USD

$50,000

$50,000

$100,000

Trọng số ban đầu

1

0.95

-

Tài sản thế chấp ban đầu

$50,000

$47,500

$97,500

Tổng trọng số

1

0.975

-

Tổng Tài sản thế chấp

$50,000

$48,750

$98,750

 

Tính IMF - Xác định số tài sản thế chấp/ký quỹ cần bao nhiêu để mở một vị thế 

Để tính Phân số ký quỹ ban đầu cho vị thế BTC-PERP, chúng tôi sử dụng công thức sau:

IMF Vị thế = MIN (MAX [Base IMF , IMF Factor * sqrt {Kích thước vị thế mở tính bằng token}] * Trọng số IMF, 1 + fee rate * [short size + long size] )

= MIN (MAX [1/10 , 0.002 * sqrt {20} ] * 1, 1 + 0.0005 * [0 + 20] )

= MIN (MAX [0.1 , 0.004], 1.01)

= 0.1 = 10%

Vậy nếu chúng ta muốn mua 20 BTC-PERP và mỗi BTC-PERP đang giao dịch ở mức 20.000 đô la, đối với vị thế danh nghĩa là 400.000 đô la, chúng ta sẽ cần ít nhất 40.000 đô la tài sản thế chấp để mở vị thế

Tài khoản có đủ tài sản thế chấp, vì vậy chúng ta tiếp tục và mở vị thế.

Lưu ý về các yếu tố ảnh hưởng đến IMF:

Hãy nhớ rằng IMF của vị thế của bạn có thể tăng (tức là giảm đòn bẩy tối đa của bạn để mở vị thế đó) dựa trên các yếu tố được đưa vào công thức, bao gồm quy mô vị thế, hệ số IMF và trọng số IMF.

Ví dụ: hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng mở một vị thế mua 5000 BTC-PERP trị giá 100.000.000 đô la (giả sử BTC-PERP đang giao dịch ở mức 20.000 đô la). Sử dụng cùng một công thức:

IMF Vị thế = MAX (1/10, 0,002 * sqrt [5000]) = MAX (0,1, 0,141)

IMF Vị thế = 0,141 = 14,1%

Vậy mặc dù đòn bẩy tối đa của bạn là 10 lần (làm cho IMF cơ sở của bạn là 10%), vì bạn đang cố gắng mở một vị thế lớn trị giá 100.000.000 đô la, yêu cầu ký quỹ ban đầu của bạn tăng lên 14%. Có thể có trường hợp IMF trên 100%. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng điều này chỉ có thể thực hiện được với các vị thế short, vì IMF cho các vị thế long được giới hạn ở mức 100%.

 

Quản lý vị thế - Tính toán tỷ lệ ký quỹ duy trì

Sau khi mở vị thế 20 BTC-PERP, Phân số ký quỹ của bạn như sau:

= Tổng giá trị tài khoản / Tổng danh nghĩa vị thế

= $98,750 / $400,000

= 24.69%

Bây giờ, hãy tính Tỷ lệ ký quỹ duy trì của bạn để hiểu tại thời điểm nào vị thế sẽ bắt đầu bị thanh lý (giả sử đó là vị thế mở duy nhất trong tài khoản. Chúng ta sẽ khám phá cách nhiều vị thế ảnh hưởng đến MMF và IMF của tài khoản của bạn sau trong ví dụ này).

MMF = max(3%, 0.6 * max(1 / đòn bẩy tối đa trên sàn giao dịch , yếu tố IMF * sqrt [kích thước mở vị thế bằng token] * trọng số IMF

= max (3%, 0.6 * max( 1 / 20, 0.002 * sqrt[5] )) * 1

= 3%

Mở và quản lý vị thế ký quỹ giao ngay

Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ bán 200 LTC trên thị trường LTC/USD bằng cách sử dụng ký quỹ giao ngay. Hãy nhớ rằng công thức IMF cho các vị thế ký quỹ giao ngay khác với công thức cho các phái sinh.  

Tính toán IMF ký quỹ giao ngay

Bởi vì bạn đang bán khống LTC, điều đó có nghĩa là bạn sẽ vay LTC để bán nó. Khi vay tài sản không phải USD, công thức IMF cơ sở ký quỹ giao ngay như sau:

= max ( 1 / đòn bẩy tài khoản tối đa, 1.1 / tổng trọng số - 1 )

= max (0.1, 1.1 / 0.95 - 1)

= 15.79%

Bây giờ chúng ta biết IMF cơ sở, chúng ta có thể tiếp tục và tính toán IMF ký quỹ giao ngay của vị thế:

= max( IMF ký quỹ giao ngay cơ sở, yếu tố IMF * sqrt [kích thước vị thế bằng token] ) * trọng số IMF 

= max (15.79%, 0.0004 * sqrt [200] ) * 1

= max (15.79%, 0.4%)

= 15.79%

Điều này có nghĩa là chúng ta cần tài sản thế chấp là $1.579 để mở lệnh short ký quỹ giao ngay 200 LTC.

 

Tính toán MMF ký quỹ giao ngay 

Vì bạn đang vay LTC trong trường hợp này chứ không phải USD, chúng tôi sử dụng công thức sau:

= max ( 1.03 / Tổng trọng số - 1, 0.6 * yếu tố IMF * sqrt [kích thước vị thế bằng token] )

= max ( 1.03 / 0.95 - 1, 0.6 * 0.0004 * sqrt [200] )

= max (5.64%, 0.34%)

= 5.64%

 

Tính toán tài sản thế chấp khả dụng

Hãy xem hai vị thế của bạn hiện đang chiếm bao nhiêu tài sản thế chấp và cuối cùng là bao nhiêu tài sản thế chấp còn khả dụng trong tài khoản để mở một vị thế khác.

Bắt đầu với 20 BTC-PERP, giả sử mỗi BTC-PERP vẫn đang giao dịch ở mức 20.000 đô la, đây là số tiền thế chấp mà vị thế hiện đang chiếm:

Tài sản thế chấp được sử dụng = IMF Vị thế * Danh nghĩa Vị thế

= 10% * $400,000

= $40,000

Có thể áp dụng tương tự để tính cho lệnh short ký quỹ giao ngay LTC / USD: 

= 15.79% * $10,000 = $1,579

 

Vị thế ký quỹ giao ngay ảnh hưởng như thế nào đến tài sản thế chấp và ký quỹ

Bằng cách mở lệnh short ký quỹ giao ngay 200 LTC / USD, bạn đang vay 200 LTC, số dư giao ngay âm là -200 LTC. Ngoài việc yêu cầu ký quỹ, các vị thế giao ngay âm cũng làm giảm giá trị tài sản thế chấp của bạn (có thể tìm thêm thông tin trong bài viết này). Ngoài ra, vì về cơ bản bạn đã bán 200 LTC với giá 50 đô la, số dư USD của bạn cũng tăng thêm 10.000 đô la.

Đây là cách số dư của bạn hiện trông như thế nào sau khi mở các vị trí ký quỹ giao ngay BTC-PERP và LTC/USD:

Tổng quan tài sản thế chấp hiện tại

Tài sản

Size

Giá khớp

Trọng số ban đầu

Tài sản thế chấp ban đầu

Tổng trọng số

Tổng tài sản thế chấp

USD

60,000

$1

1

$50,000

1

$50,000

BTC

2.5

$20,000

0.95

$47,500

0.975

$48,750

LTC (vay)

-200

$50

-

-$10,000

-

-$10,000

Tổng tài sản thế chấp

49,803

-

-

$97,500

-

$98,750

Bây giờ, hãy xem hiện có bao nhiêu tài sản thế chấp khả dụng trong tài khoản: 

Thị trường

Kích thước vị thế

Giá khớp

Danh nghĩa vị thế

IMF %

MMF

Tài sản thế chấp được sử dụng

BTC-PERP

20

$20,000

$400,000

10%

3%

$40,000

LTC/USD

200

$50

$10,000

15.79%

5.64%

$1,579

Tổng (sum)

220

-

$410,000

-

-

$41,579

 

Tổng tài sản thế chấp

$98,750

Tổng tài sản thế chấp được sử dụng

$41,579

Tài sản thế chấp khả dụng

$57,171

 

Điều này có nghĩa là có 47.468 đô la trong tài sản thế chấp khả dụng sau khi trừ đi số tài sản thế chấp đang được sử dụng bởi các vị thế mở của bạn, cũng như số dư âm từ lệnh short ký quỹ giao ngay LTC/USD của chúng ta.

 

Trước khi tính toán IMF và MMF Tài khoản, hãy lập hợp đồng long 25 ETH-0930 sử dụng tài sản thế chấp khả dụng còn lại trong tài khoản phụ. Giả sử mỗi hợp đồng được giao dịch ở mức 2000 đô la, danh nghĩa vị thế sẽ là 50.000 đô la.

Giống như trước đây, hãy tính toán IMF Vị thế:

= MAX (1/10 , 0.0004 * sqrt [25] ) * 1

= MAX (0.1 , 0.002 )

= 0.1 = 10%

Điều đó có nghĩa là phải có ít nhất 5.000 đô la trong tài khoản để mở vị thế. Có đủ tài sản thế chấp nên ta tiến hành mở vị thế. Bây giờ, hãy tính MMF của vị thế.

MMF vị thế:

= max (3%, 0.6 * max( 1 / 20, 0.0004 * sqrt[25] )) * 1

= 3%

 

IMF và MMF của tài khoản

Tại thời điểm này, chúng ta có 3 vị thế đang mở, tương đương với Tổng danh nghĩa vị thế là 460.000 đô la. Tổng Giá trị Tài khoản vẫn ở mức 98.750 đô la (chúng ta giả định rằng giá không thay đổi chút nào).

 

Tính toán IMF và MMF của tài khoản

Chúng sẽ bằng IMF/MMF trung bình của tất cả các vị thế mở của chúng ta trong tài khoản phụ, được tính theo kích thước danh nghĩa vị thế của chúng.

Để làm được điều đó, trước tiên chúng ta tính trọng số IMF và MMF cho mỗi vị thế:

= (Danh nghĩa vị thế/tổng danh nghĩa vị thế) * IMF hoặc MMF vị thế

Ví dụ: hãy tính trọng số IMF cho vị thế BTC-PERP của chúng ta:

= ($400,000 / $460,000) * 10%

= 8.7%

Sau khi chúng ta tính toán như vậy cho mỗi vị hế, sau đó chúng ta tính tổng các kết quả. Đây là kết quả cuối cùng:

Thị trường

Kích thước vị thế

Giá khớp

Danh nghĩa vị thế

IMF %

MMF

Tài sản thế chấp được sử dụng

Trọng số IMF

Trọng số MMF

BTC-PERP

20

$20,000

$400,000

10%

3%

$40,000

8.70%

2.61%

LTC/USD

200

$50

$10,000

15.79%

5.64%

$1,579

0.34%

0.12%

ETH-0930

25

$2,000

$50,000

10%

3%

$5,000

1.09%

0.33%

Tổng (sum)

245

-

$460,000

-

-

$46,579

10.13%

3.06%

Dưới đây là tóm tắt về tài khoản của chúng ta sau khi mở ba vị thế:

Tổng tài sản thế chấp

$98,750

Phân số ký quỹ

21.47%

Tổng tài sản thế chấp được sử dụng

$46,579

IMF tài khoản

10.13%

Tài sản thế chấp khả dụng

$52,171

MMF tài khoản

3.06%

Khi Phân số ký quỹ của tài khoản phụ của bạn giảm xuống dưới 3,06%, quá trình thanh lý sẽ bắt đầu. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách FTX xử lý thanh lý tại đây.

 

Phân số ký quỹ tự động đóng (ACMF)

ACMF là phân số ký quỹ mà tại đó tài khoản của bạn sẽ được thanh lý hoàn toàn. Để tính toán điều này, chúng tôi sử dụng công thức này:

ACMF = max(MMF / 2, MMF - 0.06)

= max( 0.036 / 2, 0.036 - 0.06 )

= 1.53%

Vì vậy, nếu Phân số ký quỹ của bạn giảm xuống dưới 1,53%, tất cả các vị thế của bạn trong tài khoản phụ sẽ bị thanh lý ngay lập tức.

 

Zero Price

Zero Price (ZP) là mức giá có thể khiến tài khoản của bạn bị thanh lý hoàn toàn. 

ZP = Giá khớp * (1 - Phân số ký quỹ) nếu lệnh long, Giá khớp * (1 + Phân số ký quỹ) nếu lệnh short. 

Đối với từng vị thế của bạn:

BTC-PERP Long = $20,000 * (1 - 21.47%) = $16,141

LTC/USD Short = $50 * (1 + 21.47%) = $60

ETH-0930 Short = $2000 * (1 + 21.47%) = $1,614

 

Lệnh mở & Phân số ký quỹ mở

Trong tất cả các ví dụ ở trên, chúng ta không có lệnh nào đang mở (chưa khớp) trước khi chúng ta cố gắng mở các vị thế mới. Các lệnh mở ảnh hưởng đến tài sản thế chấp và ký quỹ khả dụng của bạn, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu vai trò của chúng ở đây. Để làm điều này, hãy tính Phân số ký quỹ mở của bạn.

Giả sử 3 vị thế của bạn vẫn đang mở và giá không thay đổi, có nghĩa là Tài sản thế chấp khả dụng của bạn vẫn là $52.171.

Bây giờ, chúng ta sẽ mở các lệnh limit BTC-PERP sau:

 • Long 2 BTC-PERP @ $19,500 ($39,000 theo danh nghĩa)
 • Sell 5 BTC-PERP @ $21,000 ($105,000 theo danh nghĩa)

Để bắt đầu, hãy tính toán Kích thước Vị thế Mở:

= MAX (ABS [kích thước vị thế + các lệnh long đang mở], ABS [kích thước vị thế - các lệnh short đang mở] )

= MAX ( ABS [20 + 2] , ABS [20 - 5] )

= 22

Sử dụng giá khớp lệnh hiện tại cho BTC-PERP, chúng ta tính toán danh nghĩa Vị thế mở:

= Kích thước vị thế mở * Giá khớp

= 22 * $20,000

= $440,000

 

Sau đó, chúng ta tổng hợp tất cả các lệnh đang mở và các vị thế đang mở trong tài khoản phụ để tính Tổng Danh nghĩa Vị thế Mở:

Danh nghĩa Vị thế Mở:

 • BTC-PERP = $440,000 (bao gồm kích thước vị thế mở của chúng ta, như đã giải thích trong ví dụ trên)
 • LTC/USD = $10,000 (không có lệnh mở nào ở đây, vì vậy vẫn giữ nguyên)
 • ETH-0930 = $50,000 (không có lệnh mở nào ở đây, vì vậy vẫn giữ nguyên)

Tổng Danh nghĩa Vị thế Mở = $500,000

 

Bây giờ, bằng cách sử dụng những gì chúng ta đã tính toán ở trên, hãy tính Phân số ký quỹ mở (OMF):

= MAX (0, MIN [Tổng giá trị tài khoản, tài sản thế chấp] ) / Tổng Danh nghĩa Vị thế Mở

= MAX (0, MIN [$98,750, $98,750] ) / $500,000

= $98,750 / $500,000

= 19.75%

OMF (Phần ký quỹ của bạn bao gồm các lệnh mở) là 19,75%. IMF tài khoản là 10,13%, có nghĩa là bạn vẫn có thể mở nhiều vị thế hơn.

 

 

Lưu ý:

 • sum(giá trị1, giá trị2,..) = cộng tổng giá trị của các dữ liệu được cung cấp
 • max(giá trị1, giá trị2,..) = giá trị lớn nhất của các dữ liệu được cung cấp
 • min(giá trị1, giá trị2,..) = giá trị nhỏ nhất của các dữ liệu được cung cấp
 • abs(giá trị) = giá trị tuyệt đối của dữ liệu được cung cấp
 • Vị thế mở có nghĩa là vị thế đã được khớp lệnh và vẫn chưa được đóng. Lệnh mở có nghĩa là lệnh đã được gửi lên, nhưng vẫn chưa khớp.
 • Giá khớp = trung bình của giá bán tốt nhất, giá thầu tốt nhất và giá giao dịch cuối cùng.
 • Ký quỹ và tài sản thế chấp của bạn được tách biệt theo từng tài khoản phụ. Do đó, trong suốt bài viết này, account = subaccount.
 • Phần lớn nội dung của bài viết này là ước tính và bỏ qua chi tiết, ví dụ: phí.
Trước
Tiếp theo
360027946371
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích