Funding

duyệt đến

Khi hợp đồng tương lai (future) theo quý - quarterly futures hết hạn, các perpetual future có các khoản thanh toán funding mỗi giờ. Đặc biệt, mỗi giờ, chúng tôi đo lường TWAP 1 giờ của perpetual future và TWAP 1 giờ của chỉ số cơ sở:

Nếu hợp đồng perpetual đang giao dịch ở mức cao hơn chỉ số cơ sở thì các vị thế long thanh toán funding cho các vị thế short. Nếu hợp đồng perpetual đang giao dịch ở mức thấp hơn chỉ số cơ sở thì các vị thế short thanh toán funding cho các vị thế long. Thanh toán định kỳ phí nắm giữ lệnh (funding rate) phải thanh toán/nhận được xác định theo công thức sau đây:

quy mô vị thế * TWAP của ((giá đánh dấu hợp của đồng tương lai - chỉ số) / chỉ số) / 24

Điều này cũng tương tự với hợp đồng tương lai hết hạn mỗi ngày một lần. Cụ thể, nếu bạn bán một hợp đồng perpetual future BTC đang giao dịch ở mức 0,10% trên chỉ số cơ sở cả ngày thì trong ngày tiếp theo, bạn sẽ nhận được tổng thanh toán funding là 0,10%.

Bạn có thể tìm thấy lịch sử thanh toán định kỳ phí nắm giữ lệnh (funding rate) tại đây.

Trước
Tiếp theo
360027946571
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích