Các Giới hạn Lệnh và Biên độ Giá

duyệt đến

Các Giới hạn Lệnh

 1. Không thể gửi các lệnh lớn hơn 2% (đối với các thị trường futures) hoặc 25% (đối với các thị trường spot) thông qua phía ngược lại của sổ lệnh     
  1. Các lệnh quá xa nhau trên sổ này có giá bị chặn ở mức giá limit
  2. Các lệnh market được áp dụng cùng mức giá chặn - điều này có nghĩa là một lệnh market có thể được khớp một phần nếu thanh khoản thấp tương đối so với quy mô của lệnh đó
 2. Tổng các quy mô lệnh mở mỗi phía không thể lớn hơn max(1 triệu USD, 1% của một ADV của coin cơ sở) x (5 nếu là hợp đồng perpetual futures, nếu không thì 1).
 3. Không thể tăng vị thế nếu OMF < IMF sau khi lệnh được đặt
 4. Không thể gửi bất cứ lệnh nào (bao gồm các lệnh làm giảm vị thế) nếu tài khoản ở dưới tỷ lệ MMF (tỷ lệ ký quỹ duy trì)

 

Các Biên độ Giá

 1. FTX cũng có các biên độ giá. Trên các thị trường phái sinh, người dùng không thể gửi lệnh nếu:

  • Giá cao hơn:
   • 10% từ Giá niêm yết (Mark Price, MP) trung bình (mean) trong vòng 5 phút vừa qua, nếu đồng tiền cơ sở của hợp đồng futures đó là một trong số các đồng BTC, ETH, USDT, EOS, BCH, XRP, BNB, BSV, LEO, TRX, hoặc ALT.
     • Ví dụ: Một người dùng bị chặn gửi lệnh trên SOL-PERP nếu SOL-PERP đang giao dịch ở mức 100 và thị trường giao ngay SOL đang giao dịch ở mức 90
   • 20% so với giá khớp lệnh (Mark Price) trung bình (MP) trong 5 phút qua
     • Ví dụ: Người dùng bị chặn gửi lệnh trên SOL-PERP nếu giá của SOL-PERP là 100, nhưng giá trung bình trong 5 phút qua chênh lệch 20%. (120 trở lên hoặc 80 trở xuống)
   • 50% so với giá khớp lệnh (Mark Price - MP) trung bình trong 5 phút qua nếu thành tố của hợp đồng tương lai là CEL, SRN, AMC, GME, BB, NOK hoặc WSB.

  • Giá trị tuyệt đối của premium lớn hơn 5% so với giá trị tuyệt đối của premium trung bình (mean) trong vòng 5 phút vừa qua.

   • Ví dụ: Một thị trường perp có premium trung bình cao hơn 10% so với chỉ số trong 5 phút qua sẽ bị chặn gửi lệnh mua trên thị trường đó nếu premium vượt quá 15% so với chỉ số (vì nó cao hơn 5% so với premium trung bình so với 5 phút cuối).

    Tức là, chỉ số đang giao dịch ở mức 100 đô la, thị trường trên mỗi phút ở mức 110 đô la, nếu thị trường perp đạt tới 115 đô la, người dùng sẽ bị ngăn chặn gửi lệnh mua cho đến khi premium trung bình của năm phút qua vượt quá 10%. Vì vậy, nếu premium trung bình trong năm phút qua đạt đến 10,1%, thì người dùng có thể đặt lệnh mua ở mức $115,1
 2. Đối với các thị trường spot, người dùng sẽ không thể gửi một lệnh nếu giá lớn hơn 20% mức giá trị hợp lý xấp xỉ của chúng tôi, được xác định là (đồng yết giá / đồng định giá) bằng cách dùng các giá từ chỉ số index của chúng tôi khi có thể. Với các đồng cryto mà chúng tôi không duy trì chỉ số index cho chúng thì sẽ sử dụng giá thị trường FTX tương ứng (trung bình median của giá bid, ask và last). 

 

ADV: khối lượng 30 ngày / 30 vào 24h trước khi hợp đồng này có các giao dịch đầu tiên

 

Quy mô Tối thiểu

Quy mô Cung cấp BTC-PERP Tối thiểu:

Quy mô (maker) cung cấp tối thiểu đối với BTC-Perp là 0,01, điều này chỉ áp dụng khi bạn đặt hơn 10 lệnh mỗi giờ nhỏ hơn 0,01. 

Quy mô Cung cấp RUNE-PERP Tối thiểu:

Quy mô (maker) cung cấp tối thiểu đối với RUNE-Perp là 1, điều này chỉ áp dụng khi bạn đặt hơn 10 lệnh mỗi giờ nhỏ hơn 0,01. 

Các lệnh limit được gửi mà lớn hơn bước số lượng của thị trường nhưng nhỏ hơn quy mô cung cấp tối thiểu của nó thì được tự động chuyển sang các lệnh IOC.

Phần giới hạn này chỉ áp dụng ở lúc đặt lệnh, và chỉ cho 10 lệnh đầu tiên mỗi giờ (luân phiên). Nếu một lệnh limit được đặt thành công, và sau đó được khớp một phần sao cho còn lại một phần có giá trị dưới quy mô cung cấp tối thiểu, thì lệnh đó không sao; phần còn lại không bị hủy bỏ.

Nếu một tài khoản có một vị thế mà quy mô của nó nhỏ hơn quy mô cung cấp tối thiểu, thì các lệnh limit chỉ giảm (reduce-only) vẫn sẽ được làm tròn xuống đến quy mô đó và được đặt thành công.

 

Siết chặt vào các quy mô bước

Nếu quy mô của một đầu vào không thể chia được theo bước quy mô của thị trường, hoặc nếu giá của nó không thể chia được theo tick size (giới hạn chuyển đổi giá tối thiểu), thì chúng tôi không từ chối lệnh đó: mà chúng tôi làm tròn đầu vào một cách dè dặt:

- Quy mô được làm tròn xuống mức tăng bước quy mô gần nhất

- Giá được làm tròn lên (nếu bán) hoặc xuống (nếu mua) đến mức tăng giá gần nhất

__________________________________________

Trước
Tiếp theo
360027946651
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích