Đăng nhập tùy chỉnh và đăng nhập được cho phép theo tổ chức

duyệt đến

Với Đăng nhập tùy chỉnh hoặc Đăng nhập được tổ chức cho phép, bạn có thể cấp cho những người hoặc thành viên khác trong tổ chức của mình quyền truy cập vào tài khoản FTX của bạn với các quyền được xác định trước.

 

Đăng nhập được Tổ chức cho phép

Với Đăng nhập được Tổ chức cho phép, bạn có thể mời các thành viên khác trong tổ chức của mình truy cập vào tài khoản FTX của bạn với các quyền được xác định trước bằng cách chỉ cần nhập email của họ.

Đăng nhập được Tổ chức cho phép khác với hệ thống đăng nhập tùy chỉnh hiện có ở chỗ nó coi các thông tin đăng nhập như "người dùng" của tài khoản chứ không phải "mã truy cập". Các thông tin đăng nhập này có địa chỉ email, mật khẩu và 2FA riêng và sử dụng tên của tổ chức trên trang đăng nhập.

Tính năng này hiện chỉ có sẵn cho các tài khoản tổ chức.

 

Tóm tắt - Cách bắt đầu với Đăng nhập được Tổ chức cho phép:

 1. Đăng nhập vào tài khoản FTX của bạn và điều hướng đến tab Bảo mật trên trang hồ sơ của bạn.
 2. Dễ dàng thêm và xóa thông tin đăng nhập được phép. Các đăng nhập được cấp phép sẽ nhận được một liên kết email để thiết lập mật khẩu và 2FA của riêng họ.
 3. Định cấu hình các cấp độ truy cập cụ thể cho từng thông tin đăng nhập được cấp phép.
 4. Chỉ định thông tin đăng nhập được cấp phép có hoặc không có giới hạn tài khoản phụ.

Tạo đăng nhập được cấp phép

Trong Cài đặt, cuộn xuống phần Bảo mật tài khoản và nhấp vào tab 'Đăng nhập được phép của tổ chức - Organized Permissioned Logins'. Bạn sẽ thấy một biểu mẫu cho phép bạn tạo đăng nhập với các quyền. Khi đăng nhập được cấp phép được tạo, người nhận sẽ được gửi qua email một liên kết đến trang kích hoạt nơi họ có thể thiết lập mật khẩu của riêng mình và 2FA độc lập với tài khoản chính. Xác thực hai yếu tố là bắt buộc để đăng nhập.

Chỉ đăng nhập chính mới có thể quản lý thông tin đăng nhập được phép, đặt lại mật khẩu đăng nhập chính và 2FA và thay đổi cài đặt mật khẩu rút tiền.

 

Quyền và vai trò

Trong khi tạo thông tin đăng nhập được cấp phép, bạn có thể chỉ định quyền, điều này sẽ xác định cấp độ truy cập mà người dùng sẽ có.

 • Tài khoản phụ: Bạn có thể hạn chế quyền truy cập của đăng nhập vào chỉ một tài khoản phụ hoặc cho phép truy cập vào tất cả các tài khoản phụ
 • Chỉ đọc: Không thể thực hiện các hành động trên trang web (ví dụ: không thể giao dịch, rút tiền, chuyển khoản), nhưng có thể xem và tải xuống các mục như lịch sử giao dịch
 • Có thể rút tiền: Được phép rút tiền trên blockchain, sang OTC hoặc chuyển tiền giữa các tài khoản phụ

Ví dụ về quyền và vai trò như sau:

 • Auditor = Chỉ xem
 • Trader = Không phải chỉ xem, Không thể rút tiền
 • Admin = Không phải chỉ xem, Có thể rút tiền

 

Đặt tên tổ chức

Tên tổ chức được sử dụng bởi thông tin đăng nhập được cấp phép tại màn hình đăng nhập của người dùng. Tên tổ chức của bạn có thể là một biệt hiệu. Nó phải là duy nhất và sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào khác trong hồ sơ của bạn. Thông tin đăng nhập hiện có được cấp phép sẽ được thông báo qua email về các thay đổi tên tổ chức.

 

Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập được phép

Truy cập trực tiếp vào https://ftx.com/login, bật Đăng nhập Tuỳ chỉnh và Sử dụng Tổ chức, sau đó nhập email người dùng, mật khẩu và Tên tổ chức của công ty. Nếu bạn không biết tên tổ chức, vui lòng hỏi chủ tài khoản chính, người có thể dễ dàng tìm thấy tên tổ chức trong cài đặt hồ sơ của họ. Đăng nhập được phép cũng nhận được email có liên kết sâu tới biểu mẫu đăng nhập để tự động hóa quá trình này. Ví dụ: với tên tổ chức "xyz-org", bạn có thể điều hướng đến https://ftx.com/login?permissionedLoginOrg=xyz-org which will auto-populate the login form.

Screen_Shot_2022-07-30_at_1.26.40_PM.png

 

Xóa thông tin đăng nhập được cấp phép

Nếu bạn muốn xóa thông tin đăng nhập được cấp phép, bạn có thể nhấp vào biểu tượng thùng rác trong bảng đăng nhập tùy chỉnh trên trang cài đặt của mình. Làm như vậy sẽ xóa quyền truy cập cho bất kỳ ai hiện đang đăng nhập và sử dụng nó. Người dùng chính sẽ có thể xem lịch sử của tất cả các lần đăng nhập trực tiếp trong Lịch sử đăng nhập.

2FA

Tất cả thông tin đăng nhập được cấp phép đều bị hạn chế đối với quyền truy cập chỉ đọc cho đến khi 2FA được kích hoạt. Sau khi 2FA được bật, quyền truy cập của họ được khôi phục về cài đặt ban đầu. Bạn có thể thay đổi loại 2FA của mình bằng cách sử dụng phần Cài đặt đăng nhập trên trang cài đặt khi đăng nhập vào chúng.

Chỉ đăng nhập chính mới có thể thay đổi cài đặt mật khẩu rút tiền, kích hoạt nếu yêu cầu rút tiền 2FA, đặt lại mật khẩu đăng nhập chính và quản lý các thông tin đăng nhập khác.

 

FTX OTC

Thông tin đăng nhập được cấp phép tương thích với FTX OTC. Chỉ những người không bị giới hạn tài khoản phụ mới được phép truy cập OTC. Các cài đặt khác (chỉ đọc, cho phép rút tiền) cũng được áp dụng khi sử dụng FTX OTC.

Để sử dụng chúng cho OTC, trước tiên bạn cần đăng nhập vào FTX bằng các phương pháp trên và sau đó có thể truy cập https://otc.ftx.com/.

 

Đăng nhập tùy chỉnh

Đi tới trang Cài đặt của bạn, cuộn xuống phần Bảo mật tài khoản và nhấp vào tab 'Đăng nhập'.

Screen_Shot_2020-04-16_at_8.44.31_AM.png

 

Bạn sẽ thấy một biểu mẫu cho phép bạn tạo đăng nhập với các quyền. Mỗi lần đăng nhập đều có tên và mật khẩu và bạn có thể chỉ định các quyền sau:

 • Tài khoản phụ: Bạn có thể hạn chế quyền truy cập của thông tin đăng nhập vào chỉ một tài khoản phụ hoặc cho phép tài khoản đó truy cập vào tất cả các tài khoản
 • Chỉ đọc: thông tin đăng nhập chỉ đọc không thể thực hiện các hành động trên trang web (ví dụ: không thể giao dịch, rút tiền, chuyển khoản), nhưng có thể xem và tải xuống những thứ như lịch sử giao dịch.
 • Có thể rút tiền: thông tin đăng nhập này có được phép rút tiền trên blockchain, sang OTC hay chuyển giữa các tài khoản phụ hay không

 

Screen_Shot_2020-04-16_at_8.48.28_AM.png

Biểu mẫu ở trên được điền với thông tin sẽ chỉ định thông tin đăng nhập được gọi là "chỉ giao dịch", được phép thực hiện các hành động trên trang web (không phải là chỉ đọc) nhưng không thể rút tiền.

Nó cũng hiển thị thông tin đăng nhập hiện có được gọi là "read-only-subby" chỉ cho phép truy cập chỉ đọc vào tài khoản phụ có tên "subby".

 

Sử dụng một thông tin đăng nhập

Có hai cách để xác thực bằng đăng nhập tùy chỉnh.

1) Bạn có thể truy cập URL bên cạnh thông tin đăng nhập bạn muốn sử dụng (có thể nhấp vào nút "Sao chép" bên cạnh) và biểu mẫu đăng nhập tại URL đó sẽ được điền sẵn mã tương ứng với thông tin đăng nhập đó:

 

Screen_Shot_2022-07-30_at_1.24.04_PM.png

 

2) Bạn có thể truy cập trực tiếp vào https://ftx.com/login và nhập email tài khoản (được sử dụng cho đăng nhập chính của bạn), tên đăng nhập tùy chỉnh (như "read-only-subby") và mật khẩu của bạn.

 

Screen_Shot_2022-07-30_at_1.23.15_PM.png

 

3) Hạn chế của đăng nhập tùy chỉnh:

 • thông tin đăng nhập tùy chỉnh được giới hạn cho một tài khoản phụ duy nhất không thể chuyển tài sản giữa những tài khoản đăng nhập phụ này (ngay cả khi tính năng rút tiền được bật)
 • đăng nhập tùy chỉnh không thể lập địa chỉ cho vào danh sách trắng (nhưng có thể lưu địa chỉ)
 • thông tin đăng nhập tùy chỉnh chỉ đọc phải được bật 2fa để xem địa chỉ tiền gửi

Cấu hình 2FA

Khi thông tin đăng nhập không chỉ đọc được tạo, 2FA của chúng được đặt thành thông tin đăng nhập chính. Bạn có thể thay đổi 2FA của họ bằng cách sử dụng phần Cài đặt đăng nhập trên trang cài đặt khi đăng nhập vào chúng.

Chỉ đăng nhập chính mới có thể thay đổi cài đặt mật khẩu rút tiền, thay đổi nếu việc rút tiền yêu cầu 2FA, đặt lại mật khẩu đăng nhập chính và quản lý các thông tin đăng nhập khác.

 

FTX OTC

Thông tin đăng nhập tùy chỉnh tương thích với FTX OTC. Chỉ những người không bị giới hạn tài khoản phụ mới được phép truy cập OTC. Các cài đặt khác (chỉ đọc, cho phép rút tiền) cũng được áp dụng khi sử dụng FTX OTC.

Để sử dụng chúng cho OTC, trước tiên bạn cần đăng nhập vào FTX bằng các phương pháp trên và sau đó có thể truy cập https://otc.ftx.com/.

 

Xóa thông tin đăng nhập

Nếu bạn muốn xóa đăng nhập tuỳ chỉnh quyền, bạn có thể nhấp vào biểu tượng thùng rác trong bảng Đăng nhập trên trang cài đặt của bạn. Làm như vậy sẽ xóa quyền truy cập cho bất kỳ ai hiện đang đăng nhập và sử dụng nó.

__________________________________________

Trước
Tiếp theo
360042357351
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 2 thấy hữu ích