Các Chương trình Giới thiệu Bên ngoài

duyệt đến

FTX cho phép bạn xây dựng Chương trình Giới thiệu Bên ngoài của riêng mình! Những chương trình này cho bạn một cách để:

  • Thực hiện các giao dịch thay mặt cho những người dùng đã cho phép bạn làm như vậy
  • Chia sẻ doanh thu từ các giao dịch đó; bạn được trả một phần từ các khoản phí họ tạo ra

Bài viết này mô tả cách thức hoạt động của hệ thống và cách thiết lập nó.

 

Tạo chương trình của bạn

Hãy liên hệ với chúng tôi và cho chúng tôi biết:

1) Bạn muốn chương trình của bạn được gọi là gì (xem ví dụ “TradeX100” trong hình bên dưới)

2) Email đăng nhập của tài khoản FTX bạn muốn nhận thanh toán chia sẻ doanh thu

 

Thu thập các key

Hãy nói với người dùng của bạn truy cập vào https://ftx.com/external-program-api-keys để tạo các key API cho chương trình của bạn và đưa chúng cho bạn. Theo mặc định, những key này cho phép Được-Giao-dịch nhưng Không-được-Rút-tiền.

32.png

 

Các key xác minh được liên kết với chương trình của bạn


Với mỗi cặp key bạn được đưa, hãy truy vấn điểm cuối ftx.com/api/api_key_status để xác minh rằng chúng được liên kết với chương trình của bạn. Bạn sẽ thấy một phản hồi như sau:

{‘enabled’: True,
‘externalReferralProgram’: ‘TradeX100’,
‘readOnly’: False,
‘requireWhitelistedIp’: False,
‘subaccountNickname’: None,
‘withdrawalEnabled’: False}

Nếu các key bạn có không được liên kết với chương trình của bạn (ví dụ: nếu bạn đã nhận key trước khi tạo chương trình bên ngoài của mình), bạn có thể gửi đối số `externalReferralProgram` tới điểm cuối `POST api/order`. Các lệnh được gắn thẻ với tham số đó (có giá trị phải được đặt thành tên chương trình của bạn, có phân biệt chữ hoa chữ thường) sẽ được liên kết với chương trình của bạn, giống như khi chúng được yêu cầu với các key liên quan đến chương trình của bạn.

 1642157927003POST/api/orders
{"clientId":"example_client_id”,
"size":0.141,
"market":"MKR-PERP",
"type":"limit",
"price":2125.0,
"side":"sell”,
”externalReferralProgram”:“YOURREFCODEGOESHERE”}

 

Giao dịch và thu thập một phần phí

Bạn sẽ được trả 25-40% tổng số phí (theo đúng như sơ đồ được mô tả ở đây) từ các lệnh được gửi tạo ra bằng cách sử dụng các key liên kết với chương trình của bạn. Các khoản thanh toán diễn ra hàng ngày và được hiển thị trên trang Giới thiệu.

Trước
Tiếp theo
360044373831
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích