Chia Tách Cổ Phiếu AMZN

duyệt đến

Vietnamese.png

 

Cổ phiếu AMZN sẽ chia tách.

 

FTX sẽ quản lý sự chia tách theo cách sau:

 

Vào ngày 6 tháng 6, lúc 4 giờ sáng giờ VN:

  • AMZN và AMZN-0624 sẽ được đổi tên thành AMZNPRE và AMZNPRE-0624

Lúc 5 giờ sáng giờ VN:

  • Các thị trường AMZN/USD và AMZN-0624 mới, đại diện cho số lượng hậu chia tách, sẽ đi vào hoạt động
  • FTX sẽ tự động chuyển đổi các vị thế AMZNPRE-0624 và số dư AMZNPRE thành số dư AMZN-0624 và AMZN với tỷ lệ 20:1
  • Thị trường AMZNPRE-0624 và AMZNPRE/USD sẽ bị hủy niêm yết

 

Bạn có trách nhiệm tìm hiểu thông tin về cách xử lý của FTX đối với việc chia tách cổ phiếu AMZN. FTX không chịu trách nhiệm về các khoản lỗ.

Trước
Tiếp theo
6763718112148
Không tìm thấy nội dung mà bạn muốn tìm?
Create a support ticket
Cộng đồng

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích